Hand painted Mother poetry Hand painted silk scarf,Armenian,For Mother,Armenian scarf,Armenian letters,Long scarf,Pomegranate,Armenian gift,

$68.00For more visit my store
https://www.etsy.com/shop/Abgaryan
Dear visitors, please note
The scarves are washable, as it has been drawn with special fabric paint. They never get discolored or change color, if you take care right way. Here is some information. Originally white silk has been dyed and painted to other colours, that's it can be a little thick (hard).
Care instruction
• Place your silk scarf in warm water with a mild silk-friendly detergent.
• Leave to soak (no more than 5 minutes).
• Rinse with warm water
• To help keep its hydrated feel, use a fabric conditioner in the final rinse (or even a small amount of hair conditioner or vinegar).
• Rinse well in cold water.
• Lay flat to dry.
• Iron - if the scarf has dimensional painting ONLY STEAM , if it`s a regular scarf hot iron from reverse side.
Gift for Mother, Personalized scarf
You can order scarf with any text on Russian, English and Armenian


This is the poetry of Hovhannes Shiraz about mother
===================================
Հովհաննես Շիրազ

Մորս Սրտի Հետ Աշխարհն Եմ Չափել՝
Մորս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել՝
Էլի մեծ է նա, մեծ է ու անգին,
Արև աչքերի լույսն է նա թափել՝
Լուսնյակ դառնալով՝ որդոց օրոցքին…
Եվ հիմա քիչ է, թե աչքերս տամ,
Թե սիրտս հանեմ ու տամ մայրիկիս,
Ախ, մայր երգելուց ինչպե՞ս կշտանամ,
Մայրս պատկերն է մայր հայրենիքիս։
=======================================

Beautiful accessories adorn our lives, we women deserve to be beautiful and unique...
Hi, thank you for visiting my page. I'm Karine Abgaryan, I'm an Armenian and live in USA.
I like painting, especially on silk, for me it's like creating a breathing creature. I like the smell of paint and the feeling of creating something new 🙂

Shipping from United States

Processing time

1-2 business days

Customs and import taxes

Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. I'm not responsible for delays due to customs.

Payment Options

Secure options
  • Accepts Etsy gift cards

Returns & Exchanges

I gladly accept returns, exchanges, and cancellations

Just contact me within: 14 days of delivery

Ship items back to me within: 30 days of delivery

Request a cancellation within: 2 days of purchase

But please contact me if you have any problems with your order.

The following items can't be returned or exchanged

Because of the nature of these items, unless they arrive damaged or defective, I can't accept returns for:

  • Custom or personalized orders
  • Items on sale

Conditions of return

Buyers are responsible for return shipping costs. If the item is not returned in its original condition, the buyer is responsible for any loss in value.

Questions about your order?

Please contact me if you have any problems with your order.