Armenian Letter,Hand painted scarf,Wool Silk, Long black wrap shawl,Armenian scarf,Armenian cross,Armenian poetry,Painted silk wool, Batik

$91.00Please NOTE Scarf size is 72-14 in
For more visit my store
https://www.etsy.com/shop/Abgaryan
Dear visitors, please note
The scarves are washable, as it has been drawn with special fabric paint. They never get discolored or change color, if you take care right way. Here is some information. Originally white silk has been dyed and painted to other colours, that`s it can be a little thick (hard).
Care instruction
• Place your silk scarf in warm water with a mild silk-friendly detergent.
• Leave to soak (no more than 5 minutes).
• Rinse with warm water
• To help keep its hydrated feel, use a fabric conditioner in the final rinse (or even a small amount of hair conditioner or vinegar).
• Rinse well in cold water.
• Lay flat to dry.
• Iron - if the scarf has dimensional painting ONLY STEAM , if it`s a regular scarf hot iron from reverse side.
Size 79-17 in
200-42 cm hand rolled scarf
Care instruction for scarf
hand wash in warm water
=================
Armenian poetry Yeghishe Charents
=================
Black hand painted WOOL scarf
Thin wool scarf with the addition of silk, very high quality, very soft fabric, can be worn with evening dress and with a winter and autumn coat and jackets, I recommend it to everyone

========================
Եղիշե Չարենց
«Ես իմ անուշ Հայաստանի»

Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում,
Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ սիրում,
Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման
ՈՒ նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում:

Սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե,
Արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ,
Մթում կորած խրչիթների անհյուրընկալ պատերը սև
ՈՒ հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում:

ՈՒր էլ լինեմ – չեմ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր,
Չեմ մոռանա աղոթք դարձած երկաթագիր գրերը մեր,
Ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունաքամ վերքերը մեր,
Էլի ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան յարն եմ սիրում:

Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիչ հեքիաթ չկա,
Նարեկացու, Քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա,
Աշխարհ անցիր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա,
Ինչպես անհաս փարքի չամփա` ես իմ Մասիս սարն եմ սիրում:
==========================
Yeghishe Charents (March 13, 1897 – November 27, 1937) was an Armenian poet, writer and public activist. Charents was one of the most outstanding poets of the twentieth century, touching upon a multitude of topics that ranged from his experiences in the First World War, socialism, and, more prominently, on Armenia and Armenians.

An early champion of communism, Charents joined the Bolshevik party, but as the stalinist terror began in the 1930s, he gradually grew disillusioned with Stalinism and was executed during the 1930s purges.

His works were translated by Valeri Bryusov, Anna Akhmatova, Boris Pasternak, Arseny Tarkovsky, Louis Aragon and others.

His home at 17 Mashtots Avenue in Yerevan was turned into a museum in 1975. The Armenian city Charentsavan was named after him.

Shipping from United States

Processing time

1-3 business days

Customs and import taxes

Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. I'm not responsible for delays due to customs.

Payment Options

Secure options
  • Accepts Etsy gift cards

Returns & Exchanges

I gladly accept returns, exchanges, and cancellations

Just contact me within: 14 days of delivery

Ship items back to me within: 30 days of delivery

Request a cancellation within: 2 days of purchase

But please contact me if you have any problems with your order.

The following items can't be returned or exchanged

Because of the nature of these items, unless they arrive damaged or defective, I can't accept returns for:

  • Custom or personalized orders
  • Items on sale

Conditions of return

Buyers are responsible for return shipping costs. If the item is not returned in its original condition, the buyer is responsible for any loss in value.

Questions about your order?

Please contact me if you have any problems with your order.