SHIPPING from US,ASAP,Hand painted silk scarf,Long white chiffon scarf,Armenian poetry,Gift for her,For mother,Batik,Etsy,Forget me not

$53.00For more visit my store
https://www.etsy.com/shop/Abgaryan
Dear visitors, please note
The scarves are washable, as it has been drawn with special fabric paint. They never get discolored or change color, if you take care right way. Here is some information. Originally white silk has been dyed and painted to other colours, that`s it can be a little thick (hard).
Care instruction
• Place your silk scarf in warm water with a mild silk-friendly detergent.
• Leave to soak (no more than 5 minutes).
• Rinse with warm water
• To help keep its hydrated feel, use a fabric conditioner in the final rinse (or even a small amount of hair conditioner or vinegar).
• Rinse well in cold water.
• Lay flat to dry.
• Iron - if the scarf has dimensional painting ONLY STEAM , if it`s a regular scarf hot iron from reverse side.
Forget me not
Անմոռուկ
On the scarf you can see the poetry about Armenian Genocide of Hovahnnes HovhannisyanHonoring the Armenian Genocide

ՆՈՐ ԳԱՐՈՒՆ
Խոսք՝ Հովհաննես Հովհաննիսյանի

Քեզ սպասող չմնաց,
Ո՞ւր ես գալի, ա՜յ գարուն,
Գովքդ ասող չմնաց,
Զուր ես գալի, ա՛յ գարուն:

Սև-մութ պատեց աշխարհին,
Սար ու ձոր դառան արին,
Մեզ վայ բերեց էս տարին,
Ո՞ւր ես գալի, ա՛յ գարուն:

Բլբուլը գա, թող ձեն տա,
Էլ ո՞վ պիտի քեզ խնդա,
Էլ ո՞ր սիրտը կթնդա,
Զուր ես գալի, ա՛յ գարուն:

Բլբուլն եկավ, վարդ չունի,
Ծաղկոցը կա, զարդ չունի,
Էլ ո՞վ ա, որ դարդ չունի.
Ո՞ւր ես գալի, ա՛յ գարուն:

Դու ետ բերիր հավքերուն,
Ո՞նց տեր ըլնեն բներուն.
Սաղ տեղ չկա մեր երկրին,
Զուր ես գալի, ա՛յ գարուն:

Աշուղի բերանը փակ,
Սազ-քյամանչեն փակի տակ,
Սիրտնա էրվում անկրակ.
Ո՞ւր ես գալի, ա՛յ գարուն:

Քեզ սպասող չմնաց,
Զուր ես գալի, ա՛յ գարուն,
Գովքդ ասող չմնաց,
Ո՞ւր ես գալի, ա՛յ գարուն:

Shipping from United States

Processing time

3-5 business days

Customs and import taxes

Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. I'm not responsible for delays due to customs.

Payment Options

Secure options
  • Accepts Etsy gift cards

Returns & Exchanges

I gladly accept returns, exchanges, and cancellations

Just contact me within: 14 days of delivery

Ship items back to me within: 30 days of delivery

Request a cancellation within: 2 days of purchase

But please contact me if you have any problems with your order.

The following items can't be returned or exchanged

Because of the nature of these items, unless they arrive damaged or defective, I can't accept returns for:

  • Custom or personalized orders
  • Items on sale

Conditions of return

Buyers are responsible for return shipping costs. If the item is not returned in its original condition, the buyer is responsible for any loss in value.

Questions about your order?

Please contact me if you have any problems with your order.