Mini Prayer Book Pendant,Armenian sterling silver pendant chain, Hand made in Armenia, Armenian Lord's Prayer Our Father

$50.00


Hand made in Armenia
Armenian Lord's Prayer Our Father
Հայր մեր որ յերկինս ես,
Hayr mer, vor hergeens yes,
Our Father, who art in heaven,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Soorp yegheetsee anoon ko
hallowed be Thy name.
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Yeghetze arkayootyoon ko
Thy kingdom come.
Եղիցին կամք Քո
Yegheetsee gamk ko
Thy will be done,
որպէս յերկինս և յերկրի։
Vorbes hergeens ev hergree
on earth as it is in heaven.
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։
Z Hats mer hanabazor door mez aysor
Give us this day our daily bread;
և թող մեզ զպարտիս մեր,
Ev togh mez zbardeez mer,
Forgive us our trespasses,
որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց։
Vorbes ev menk toghoonk merotz bardabanats
as we forgive those who trespass against us;
և մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
Ev mee daneer uz mezee portsootyoon
and lead us not into temptation,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն։
Ayl prgea zmezee chare
but deliver us from evil.
զի Քո է արքայություն և զորություն
Zee ko eh arkayootyoon ev zorootyoon
For the kingdom, the power,
և փառք յավիտյանս.
ev park haveedyants haveedeneets
and the glory forever
Ամեն: - Amen - Amen

Shipping from United States

Processing time

1 business day

Customs and import taxes

Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. I'm not responsible for delays due to customs.

Payment Options

Secure options
  • Accepts Etsy gift cards

Returns & Exchanges

I gladly accept returns, exchanges, and cancellations

Just contact me within: 14 days of delivery

Ship items back to me within: 30 days of delivery

Request a cancellation within: 2 days of purchase

But please contact me if you have any problems with your order.

The following items can't be returned or exchanged

Because of the nature of these items, unless they arrive damaged or defective, I can't accept returns for:

  • Custom or personalized orders
  • Items on sale

Conditions of return

Buyers are responsible for return shipping costs. If the item is not returned in its original condition, the buyer is responsible for any loss in value.

Questions about your order?

Please contact me if you have any problems with your order.